Thang nhm ch? A, thang nhm d?ng ch? A Nikawa, c tnh n?ng s? d?ng ch? A v tnh n?ng du?i th?ng.
S?n ph?m ???c thi?t k? tinh x?o, h?p kim nhm ch?c ch?n.